Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Rada Gminy

Kontakt z biurem obsługi Rady:
Urząd Gminy Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 6579070,
fax 85 6579083
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Gminy Milejczyce kadencja 2024-2029:

 • CZYŻEWSKA Halina

 • DANILUK Jan

 • DOBROWOLSKI Krzysztof

 • GALIMSKI Mikołaj

 • GIERASIMIUK Agnieszka

 • LITWINIUK Emil Piotr

 • MANTIUK Włodzimierz

 • MASŁOWSKA Izabela

 • MICHNOWSKI Piotr

 • MIKOŁAJEWICZ Roman

 • NESTEROWICZ Tomasz - Przewodniczący Rady Gminy

 • ONIŚKIEWICZ Aleksander - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 • SOBIESZUK Wiaczesław

 • TYNKIEWICZ Piotr

 • ZARĘBA Witold

Komisje:

Komisja Rewizyjna:

MANTIUK Włodzimierz

MIKOŁAJEWICZ Roman - Przewodniczący

TYNKIEWICZ Piotr

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Gminy Milejczyce

CZYŻEWSKA Halina

DANILUK Jan

DOBROWOLSKI Krzysztof 

LITWINIUK Emil Piotr

ONIŚKIEWICZ Aleksander - Przewodniczący

SOBIESZUK Wiaczesław

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Milejczyce

GALIMSKI Mikołaj

GIERASIMIUK Agnieszka - Przewodnicząca

MASŁOWSKA Izabela

MICHNOWSKI Piotr

NESTEROWICZ Tomasz

ZARĘBA Witold

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Milejczyce

CZYŻEWSKA Halina

DOBROWOLSKI Krzysztof  - Przewodniczący

MICHNOWSKI Piotr

 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ (w Biuletynie Informacji Publicznej):

SESJE RADY GMINY -Transmisja z sesji

Protokoły z sesji Rady Gminy Milejczyce

Uchwały Rady Gminy Milejczyce

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01