Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji planowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

 1. Liderem przedmiotowego projektu jest Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, Realizatorem projektu jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach, ul. Szkolna 5, 17- 332 Milejczyce.
 2. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie (dalej: „Projekt”) i realizacja zadań służących osiągnięciu celów projektu.
 3. W ramach projektu poszukuje się partnera do realizacji usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjno-zawodowym. Prognozuje się, iż partner w ramach projektu będzie odpowiedzialny za zadanie związane z organizacją dla uczestników/czek projektu zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie szkoleń zawodowych.
 4. Grupę docelową projektu stanowią:
  • osoby (kobiety i mężczyźni) – tj. społeczność lokalna zamieszkującą obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu” – zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla działania 9.1 RPO WP 2014-2020.
 5. W ramach projektu przewiduje się osiągnięcie określonych wskaźników produktu i rezultatu (określone szczegółowo po opublikowaniu przez LGD TYGIEL DOLINY BUGU dokumentów dot. przedmiotowego konkursu). Wnioskodawca zakłada, iż obejmie wsparciem maksymalnie 15 osób (liczba kobiet i mężczyzn zostanie określona na etapie konstrukcji projektu). Za osiągnięcie wskazanych w projekcie wartości wskaźników i efektywności odpowiedzialni będą zarówno lider jak i partnerzy. Lider zastrzega jednak, że za osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej odpowiadać będzie wyłącznie Lider projektu.
 6. Partnerem w zakresie wspólnej realizacji projektu mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014–2020, tj. m.in. spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U nr 94 z 2006 r. poz.651 ze zm.) lub organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz.239 ze zm.).

  Partnerem w projekcie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania oraz osoby fizyczne, podmioty, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm), podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769) i podmioty, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1212 z późn.zm.).
 7. Łączna wartość realizowanego projektu szacowana jest na maksymalnie 150 tys. PLN.
 8. Projekt realizowany będzie w okresie (szacunek): 01.09.2017 r. - 31.10.2018 r.
 9. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące, aktualne dokumenty i wytyczne, tj. m.in:
  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
  2. Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 SLGD „Tygiel Doliny Bugu”,
  3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP),
  4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  5. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Cały tekst ogłoszenia znajduje się  tutaj.

 

Załączniki:

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01