Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Gmina milejczyce na

face logo 21

Kampania informacyjna

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01
Wirtualna wycieczka

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia
e-TV Bug

Liczba gości

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Zapytanie ofertowe - "Opracowanie raportu o stanie Gminy Milejczyce za 2019 r."

 

 Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie raportu o stanie Gminy Milejczyce za 2019 rok”.

 

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie raportu o stanie Gminy Milejczyce za rok 2019 zgodnie z wymogami art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
 

 Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Milejczyce, a w szczególności:
 - realizację polityki finansowej,
- realizację polityki inwestycyjnej, ze wskazaniem finansowania oświetlenia i wodociągu,
- realizację polityki gospodarczej,
- realizację polityki demograficznej,
- realizację polityki w zakresie gospodarki odpadami,
- realizację polityki oświatowej i kulturalnej
- ochronę zdrowia i pomoc społeczną
- ochronę środowiska,
- analizę programów i strategii, działania na rzecz bezpieczeństwa,
- analiza udzielonych i rozliczonych dotacji,
- administrację,
- uchwały rady gminy.

 

 Zakres prac wykonawcy:
- zebranie danych analitycznych i statystycznych,
- przeprowadzenie konsultacji z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary działalności gminy,
- dokonanie analizy dokumentów strategicznych gminy, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego,
- przygotowanie raportu po uwzględnieniu uwag wraz z oprawą graficzną wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz doc. Wydruk papierowy z oprawą w 3 egzemplarzach.

 

 Termin realizacji zamówienia do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
- nazwę Wykonawcy,
- adres Wykonawcy,
- NIP Wykonawcy,
- cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z podziałem na cenę netto i brutto,
- termin realizacji zamówienia,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.


 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr ZPIN.271.3.2020 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie raportu o stanie Gminy Milejczyce za 2019 rok” / przesłać na adres Urzędu Gminy tj. Urząd Gminy Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce.

 

 Oferty należy złożyć w terminie do 21.02.2020 r. do godz.11:00.

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2020 r. o godz. 11:15.

 

 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) kryterium wyboru oferty jest cena - 100 %.
b) jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która została złożona w pierwszej kolejności.

 

 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Sekretarz Urzędu Gminy, tel. kontaktowy 85 657 90 70 wew. 28.

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

TREŚĆ ZAMÓWIENIA (pdf, 89 kb)

 

 

ZAŁĄCZNIKI (1- 3):   ikona word     ikona pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Klauzula informacyjna

 

 

 

Rysunek1.ppng

przez internet baner

spis rolny 2020 modul

wrotapodlasiazzielonym

Przydatne odnośniki

pomoc prawna 02
plbyua logo

Wniosek o dowód

dowod 01
dyzury aptek 2020

Przydatne odnośniki

Stowarzyszenie

senior logo 2017

NSSD

ulotka int operator 2016 01
Decydujmy razem